Hyppää sisältöön

Ibby Finland ry:n säännöt


1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on IBBY Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistys on yhteiselin niille yhteisöille ja yksityisille henkilöille, jotka haluavat toimia nuorison ja kirjallisuuden lähentämiseksi toisiinsa. Tarkoituksena on suunnata nuorten mielenkiintoa kirjallisesti ja taiteellisesti tasokkaaseen kirjallisuuteen ja kirjankuvitukseen, edistää kansainvälistä ymmärtämystä lasten ja nuorten kirjojen välityksellä, tukea lasten kirjallisuuden parissa työskenteleviä, kannustaa lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimustyötä ja esitellä ulkomailla keskeistä suomalaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta.

Näitä tarkoitusperiä toteuttaessaan yhdistys kuuluu Suomen jaostona Kansainväliseen IBBYyn (International Board on Books for Young People, lyh. IBBY) ja suorittaa sille vuotuisen jäsenmaksun, mutta on toiminnassaan siitä riippumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää keskustelu-, esitelmä- ja muita samantapaisia tilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Se tiedottaa IBBYlle ja muille koti- ja ulkomaisille yhteisöille ja yksityisille henkilöille maassamme ilmestyvästä lasten- ja nuortenkirjallisuudesta, sen tutkimuksesta ja muista alaan liittyvistä kysymyksistä. Tarkoitusperiinsä liittyviä toimintoja yhdistys voi toteuttaa yhteistyössä myös muiden maiden IBBY-jaostojen kanssa.

Toimintansa tehostamiseksi ja käytännöllisen yhteistyön helpottamiseksi yhdistys voi perustaa alueellisen jaon pohjalla toimivia rekisteröimättömiä osastoja. Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia.

3 § JÄSENET

IBBY Finland -yhdistyksen varsinaisiksi tai kannatusjäseniksi voi liittyä yksityisiä henkilöitä,oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä. Yhteisöjäseneksi hyväksytyn yhteisön jäsen tai osakas voidaan hyväksyä yhdistykseen myös yksityisjäsenenä.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahden toimintakauden aikana, hänet voidaan erottaa.

Yksityis-, yhteisö- ja säätiöjäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous päättää. Kaikkien varsinaisten yksityisjäsenten vuosimaksu on keskenään samansuuruinen, samoin yhteisö- ja säätiöjäsenten.

Kannatusjäsenten vuotuinen jäsenmaksu on vähintään kymmenen kertaa niin suuri kuin varsinaisten yksityisjäsenten.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen ehdotuksesta kutsua erityisen ansioituneina pitämiään henkilöitä. Kunniajäsenet ovat vapaajäseniä eikä heiltä peritä jäsenmaksua.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Siihen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 -10 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on kerrallaan vuosittain erovuorossa puolet tai lähinnä puolet. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuorossa olevat arvalla. Puheenjohtaja ja jäsenet voidaan valita uudelleen. Puheenjohtajan ja jäsenten kahden vuoden mittaisia toimikausia voi olla peräkkäin kuitenkin enintään kolme.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa kutsua työryhmiä oman piirinsä ulkopuolelta. Tällaisen ryhmän puheenjohtajan tulee olla yhdistyksen hallituksen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee asian äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § ARVOSTELULAUTAKUNTA

Hallitus nimeää kalenterivuodeksi kerrallaan 3-5 -henkisen arvostelulautakunnan. Sen tehtävänä on esittää hallituksen hyväksynnän jälkeen IBBYlle H.C. Andersenin palkintojen ja kunnialistan suomalaiset ehdokkaat, esittää hallituksen hyväksyttäväksi Anni Swanin mitalin palkintoehdokas sekä suorittaa muut hallituksen arvostelulautakunnalle antamat arvostelutoimintaan liittyvät tehtävät.

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Pankki- ja postiliikenteen hoitamista varten hallitus voi kuitenkin määrätä toiminnanjohtajan tai muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

7 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

10 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastaja ja hänelle varamies.
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joissa sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Liity jäseneksi