Hyppää sisältöön

Att jobba med klassisk barn- och ungdomslitteratur i ordkonstundervisningen

Sydkustens ordkonstskola ger grundläggande konstundervisning i ordkonst och barn- och ungdomslitteraturen är det centrala stoffet. Under varje lektion introduceras och kontextualiseras ett eller flera verk ur vår litterära kanon. Läraren läser högt ur verken, sammankopplar dem med lektionsmålen och inspirerar eleverna till att skriva med utgångspunkt i verken.

Läsåret har 25-30 lektioner, så eleverna blir mycket litterärt bevandrade. Dessutom är förhoppningen att eleverna lockas till att läsa de verk vi introducerar. Det är uttryckligen klassisk barn- och ungdomslitteratur (och klassisk vuxenlitteratur) som ordkonstskolan fokuserar på. En stor del av den litteratur som barn och unga läser idag är språkligt och stilistiskt tillrättalagd. Få verk vågar utmana läsaren och det tas för givet att barnet sätter bort boken om innehållet inte är tillräckligt lättillgängligt. Barn och unga har ofta en snäv läsrepertoar och behöver mycket uppmuntran och stöd för att ta sig an litteratur utanför huvudfåran. Det kan vara svårt att på egen hand hitta och läsa klassisk barn- och ungdomslitteratur eftersom den både språkligt och tempomässigt kan kännas främmande.  

Ordkonstelever är duktiga på att härma stil och genrekonventioner och behöver för att utvecklas som skribenter bekanta sig med det mesta som finns i vår litterära kanon. Eleverna lär sig att se samband, mönster, intertextualitet och förstå att alla texter hör samman – också elevernas egna texter kan placeras in och läsas i förhållande till texter som redan finns.

Eleverna lär sig att se samband, mönster, intertextualitet och förstå att alla texter hör samman.

Ett exempel på hur Sydkustens ordkonstskola arbetar med intertextualitet är en lektion som handlar om Pyramus och Thisbe av Ovidius, Romeo och Julia av William Shakespeare och Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren. Eleverna märker omedelbart sambandet mellan verken och skriver ivrigt egna texter med liknande tematik.

Ordkonstundervisningen
Ordkonstskolans nivå B-elever (åk 7-9)
bekantar sig med William Shakespeare.

Parallellt med den veckovisa undervisningen arrangerar Sydkustens ordkonstskola litteraturkurser med träffar en gång i månaden. Litteraturkurserna innehåller åtta centrala verk per nivå och läsår. Litteraturkurserna finns för nivå D (åk 3-4), nivå C (åk 5-6), nivå B (åk 7-9) samt nivå A (andra stadiet) och litteratursamtalen sker både på Ode i Helsingfors samt på distans. Verken introduceras på de veckovisa lektionerna och eleverna har ungefär en månad på sig att läsa verken inför samtalen.

Stöttning och uppmuntran under läsprocessen är väldigt viktig. Då D-eleverna i åk 3-4 skulle läsa Den hemliga trädgården av Frances Hodgson Burnett var motståndet stort. Efter den introducerande lektionen var de flesta ivriga på att läsa, men redan efter ett par kapitel konstaterade flera av eleverna att boken är trög och långsam. De ville sluta läsa. Efter kontinuerlig uppmuntran av ordkonstläraren lockades eleverna ändå vidare och då det efter fem veckor var dags för litteratursamtalet hade majoriteten tagit sig igenom boken. Under samtalet visade det sig att en del elever hade älskat boken från början till slut och att också de elever som upplevt läsandet som motigt kunde respektera boken och ivrigt deltog i diskussionerna.

Ordkonstundervisningen
Ordkonstskolans nivå D-elever (åk 3-4) läser och
diskuterar En julsaga av Charles Dickens.

Under litteratursamtalen diskuteras bland annat bokens motiv, tematik och struktur. Det kan handla om berättarperspektiv, tempus, gestaltning och verket kopplas till andra verk eleverna läst eller känner till. Samtalet är ledigt och flexibelt och eleverna får initiera diskussion om vad som helst. Ordkonstlärarens uppgift under samtalet är att hjälpa eleverna att se mönster och göra relevanta kopplingar. Ett fint exempel är att eleverna med ordkonstlärarens hjälp under samtalet om Den hemliga trädgården kunde se likheter mellan familjen Sowerby i Hodgson Burnetts bok och familjen Cratchit i Charles Dickens En julsaga.

Barn- och ungdomsklassiker är kärnstoffet i ordkonstundervisningen. Ordkonstlärarens ynnest är att utstråla och dela elevernas passion gällande litteratur och läsning.

Text: Lotta Sanhaie & Katja von Wendt